Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ κορωνοϊοῦἩ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντί του Θεοῦ, τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος, ἀλλὰ καὶ ὅσων στέκονται μὲ διάθεση κριτικῆς ἢ καὶ ἀντίθεσης ἔναντι Αὐτῆς, κατὰ τὴν σημερινὴ συνεδρίαση Αὐτῆς συζήτησε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὸ ζήτημα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid-19), γιὰ τὸ ὁποῖο ἔγκαιρα ἀπεστάλη ἤδη Ἐγκύκλιο Σημείωμα πρὸς τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἁρμόδιες Κρατικὲς Ἀρχές, μὲ σκοπὸ τὴν συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν πρόληψη διασπορᾶς τῆς νόσου, τὴν ὁποία προκαλεῖ ὁ νέος αὐτὸς ἰός.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κατὰ τὴν σημερινὴ συνεδρίαση Αὐτῆς ἀπεφάσισε καὶ πάλι νὰ ἀπευθυνθεῖ πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο Λαὸ καὶ πατρικὰ νὰ προτρέψει καὶ νὰ ἐπισημάνει τὰ ἑξῆς:

1) Νὰ ἐντείνουμε ὅλοι τὶς προσευχές μας πρὸς τὸν Νικητὴ τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε νὰ διαφυλάξει ὑγιῆ καὶ ἀκέραιο τὸν Λαό Του. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ παρακαλεῖ τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες νὰ συστήσουν στοὺς Ἐφημερίους, ὥστε πρὶν τὴν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἐρχομένης Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (15-3-2020), νὰ τελεσθεῖ Δέηση σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὲρ τῆς ἀποτροπῆς ἐξαπλώσεως τῆς νόσου.

2) Νὰ λαμβάνονται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα, κατὰ τὶς συστάσεις τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν Ἀρχῶν, πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ: α) Τακτικὸ καὶ καλὸ πλύσιμο τῶν χεριῶν μὲ σαπούνι. β) Χρησιμοποίηση ἀντισηπτικῶν μὲ οἰνόπνευμα. γ) Τήρηση ἀποστάσεων ἀπὸ ὅποιον παρουσιάζει συμπτώματα. δ) Νὰ γίνεται ἐπιμελὴς καθαριότητα τῶν ἐπιφανειῶν καὶ σωστὸς ἀερισμὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων. ε) Προτρέπονται ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἀνήκουν στὶς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πάσχοντες ἀπὸ ἀναπνευστικὰ προβλήματα ἢ σακχαρώδη διαβήτη ἢ καρδιαγγειακὰ νοσήματα, ὡς καὶ οἱ ἀνοσοκατεσταλμένοι, νὰ ἀποφύγουν προσωρινῶς τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν οἰκία τους, ἐὰν δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, νὰ εἶναι ἀκόμη πιὸ προσεκτικοὶ στὴν σχολαστικὴ ὑγιεινὴ καὶ καθαριότητα, νὰ ἀποφύγουν τοὺς χώρους μαζικῆς συναθροίσεως καθὼς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς καὶ ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ἰδίων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀδελφῶν τους. ϛ) Ὅποιος παρουσιάζει συμπτώματα νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὴν τηλεφωνικὴ γραμμὴ 1135, ἡ ὁποία ἐπὶ 24ώρου βάσεως θὰ παρέχει πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸν νέο κορωνοϊό.

Πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς ἐνημέρωσης τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν ἐκτύπωση εἰδικοῦ ἐνημερωτικοῦ φυλλαδίου μὲ τὶς παραπάνω ὁδηγίες καὶ τὴν διανομή του στοὺς Ἱεροὺς Ναούς.

3) Γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ προσέλευση στὴν Θεία Εὐχαριστία καὶ ἡ κοινωνία ἀπὸ τὸ Κοινὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς ἀσφαλῶς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει αἰτία μετάδοσης ἀσθενειῶν, γιατί οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν, γνωρίζουν ὅτι ἡ προσέλευση στὴ Θεία Κοινωνία, ἀκόμη καὶ ἐν μέσῳ πανδημίας, συνιστᾶ ἀφ᾽ ἑνὸς μία ἔμπρακτη κατάφαση αὐτοπαράδοσης στὸν Ζῶντα Θεό, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τρανὴ φανέρωση ἀγάπης, ἡ ὁποία κατανικᾶ κάθε ἀνθρώπινο καὶ ἴσως δικαιολογημένο φόβο: «φόβος δὲν ὑπάρχει στὴν ἀγάπη, ἀλλὰ ἡ τέλεια ἀγάπη διώχνει τὸν φόβο» (Α΄ Ἰωάν. 4, 18). Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουν ὅτι ἡ κοινωνία, δηλαδὴ ἡ σχέση, εἶναι καρπὸς ἀγάπης καὶ ἄθλημα ἐλευθερίας, ἀκριβῶς γιατί ἀγνοεῖ τὴν καχυποψία, τὶς ἐπιφυλάξεις, τοὺς φόβους.

Οἱ συζητήσεις καὶ οἱ ἀπόψεις ποὺ ἀκούγονται τὶς τελευταῖες ἡμέρες γιὰ τὸ ὅλο ζήτημα, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐνδεχόμενη ἀπαγόρευση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ξεκινοῦν ἀπὸ διαφορετικὴ ἀφετηρία καὶ ἔχουν διαφορετικὴ προσέγγιση. Ὅσοι προσέρχονται «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» καὶ ἀπολύτως ἐλεύθερα χωρὶς κανένα δυναστικὸ καταναγκασμό, κοινωνοῦν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ γίνεται «φάρμακο ἀθανασίας», «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον».

 Ὅλοι αὐτοὶ οἱ πιστοί, ὁ εὐσεβὴς καὶ γεμάτος ἀγάπη ὀρθόδοξος Λαός, καὶ ὁ εὐαγὴς Ἱερὸς Κλῆρος ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν θεία Κοινωνία ἐκφράζουν τὴν ἀγάπη τους καὶ τὴν δίψα τους γιὰ ζωὴ καὶ σχέση, τὸ ἐλάχιστο ποὺ δικαιοῦνται ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες στὸν δημόσιο διάλογο εἶναι ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν πίστη τους καὶ τὴν ἐπιλογή τους αὐτή, νὰ ἀγαποῦν χωρὶς φόβο καὶ ἀνασφάλεια. Χωρὶς νὰ καταδικάζουμε κανέναν γιὰ τὸν φόβο καὶ τὴν ἀνησυχία του, ὁμολογοῦμε ὅτι ὅλοι οἱ πιστοί, ἐπιτελώντας τὸ χρέος τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ἀγάπης μας, θὰ ἐξακολουθήσουμε στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μας νὰ λειτουργοῦμε καὶ νὰ κοινωνοῦμε, ἔχοντας τὴν βεβαιότητα ὅτι κοινωνοῦμε στὴ Ζωὴ καὶ στὴν ἀθανασία.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος